ციმაციმა ნათურა გამოიყენება ავტომატური სისტემის მოძრაობის დასაფიქსირებლად. კარის მოძრაობისას ციმციმა იწყებს ციმციმს, შესაბამისად შორი მანძილიდან მარტივად ჩანს რომ კარმა სიგნალი მიიღო

Showing all 4 results